Späť Terminológia softvéru SAP ERP/SAP ERP-Terminologie

Heslo - nemčina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Lifo-Prinzip LIFO metóda 2020-05-07 14:08:49
Vermögensgegenstand aktívum 2020-05-06 20:01:37
Ergebnisermittlung analýza hospodárskeho výsledku 2020-05-07 14:33:04
Bilanzposten bilančná položka 2020-05-06 20:20:37
Anlagevermögen dlhodobý majetok 2020-05-06 20:16:47
Zwischenergebniseliminierung eliminácia predbežného výsledku 2020-05-07 16:32:15
körperliche Inventur fyzická inventúra 2020-05-06 20:03:00
Auftragswert hodnota zákazky 2020-05-07 14:29:39
Inventurdifferenz inventarizačný rozdiel 2020-05-07 16:09:46
Inventuraufnahmeliste inventarizačný zoznam 2020-05-07 14:37:57
Inventur inventúra 2020-05-06 19:54:35
Einzelabschluss jednotlivá účtovná závierka 2020-05-06 20:49:13
Verbrauchsfolgenverfahren metóda postupnosti materiálu 2020-05-07 18:48:09
Sonderbestand mimoriadna zásoba 2020-05-07 17:06:23
unfertige Erzeugnisse nedokončená výroba 2020-05-06 20:53:42
Forschungs- und Entwicklungskosten náklad na vývoj a výskum 2020-05-07 14:03:57
Kostenstelle nákladové stredisko 2020-05-07 14:02:15
Kostenrechnungskreis nákladový okruh 2020-05-06 20:57:04
Handelsbilanz obchodná bilancia 2020-05-06 20:13:53
Umlaufvermögen obežné aktívum 2020-05-06 20:18:56
Umlaufvermögen obežný majetok 2020-05-06 20:00:20
Anschaffungskosten obstarávací náklad 2020-05-06 20:38:40
verlustfreie Bewertung oceňovanie reálnou hodnotou 2020-05-07 14:19:06
Vertriebsbeleg odbytový doklad 2020-05-07 14:34:11
Abschreibung odpis 2020-05-06 20:45:27
Gängigkeitsabschreibung odpis pri obrátkovosti 2020-05-07 14:12:21
Projektleiterabschreibung odpis zo strany vedúceho projektu 2020-05-07 14:13:41
Wertberichtigung opravná položka 2020-05-07 14:17:37
Eröffnungsbilanz otváracia súvaha 2020-05-06 20:24:28
Stichtagsinventur periodická inventarizácia 2020-05-07 16:12:32
gleitender Durchschnittspreise pohyblivá priemerná cena 2020-05-06 20:47:01
Hilfsstoff pomocná látka 2020-05-06 20:50:42
Sollbestand požadovaná zásoba 2020-05-06 20:09:58
Betriebsstoff prevádzková látka 2020-05-06 20:52:07
permanente Inventur priebežná inventarizácia 2020-05-07 16:15:08
Imparitätsprinzip princíp imparity 2020-05-06 20:25:51
Einzelbewertungsgrundsatz princíp jednotlivého ocenenia 2020-05-06 20:43:32
Niederstwertprinzip princíp nižšej ceny 2020-05-06 20:41:56
Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz prirážková sadzba správnych režijných nákladov 2020-05-07 14:06:53
Realisationsprinzip realizačný princíp 2020-05-06 20:34:44
Rückstellung rezerva 2020-05-07 14:35:30
Fertigungsgemeinkosten režijný náklad 2020-05-06 21:00:06
Stundensatz sadzba hodinovej mzdy 2020-05-07 13:53:41
Spool-Auftrag spoolová požiadavka 2020-05-07 16:03:49
Fertigstellungsgrad stupeň dokončenia 2020-05-07 14:31:39
Konzernbilanz súvaha koncernu 2020-05-06 20:15:02
Gegenbuchung súvzťažné účtovanie 2020-05-07 14:36:35
Abschlussstichtag termín účtovnej závierky 2020-05-07 17:09:13
Marktpreis trhová cena 2020-05-07 14:23:23
Abwertungskennziffer ukazovateľ zníženia hodnoty 2020-05-07 14:15:10
Verschrottung vyraďovanie 2020-05-07 14:26:44
Umsatzerlös výnos z obratu 2020-05-07 14:28:13
Fertigungseinzelkosten výrobný jednotkový náklad 2020-05-06 21:02:03
Herstellungskosten výrobný náklad 2020-05-06 20:40:12
fertiges Erzeugniss výrobok 2020-05-06 20:55:26
Bestand zásoba 2020-05-06 20:06:13
Transitbestand zásoba na ceste 2020-05-07 14:10:27
Sachkonto účet hlavnej knihy 2020-05-06 20:58:43
Bestandsbuchung účtovanie zásob 2020-05-07 16:07:49
Buchungskreis účtovný okruh 2020-05-06 20:04:54