Späť Organizácia medicínsko-sociálnej starostlivosti pre seniorov/Organisation des soins médico-sociaux pour les personnes âgées

Heslo - francúzština Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Fonds de solidarité vieillesse Fond solidarity v starobe 2020-05-19 17:46:46
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie Národný fond solidarity pre osobnú nezávislosť 2020-05-19 14:46:56
Caisse nationale d’assurance vieillesse Národný fond starobného poistenia 2020-05-19 14:43:19
soins ambulatoires ambulantná starostlivosť 2020-05-20 17:09:49
animateur animátor 2020-05-19 11:52:32
assistant de soins en gérontologie asistent v gerontologickej starostlivosti 2020-05-19 12:13:09
baluchonnage baluchonage 2020-05-19 13:56:24
béguinage begináž 2020-05-19 14:25:43
centre d’accueil de nuit centrum nočnej starostlivosti 2020-05-19 15:55:21
centre de jour denné centrum 2020-05-19 15:30:06
centre de soins de jour denný stacionár 2020-05-19 15:33:06
bénévole dobrovoľník 2020-05-19 14:22:17
maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes dom sociálnej starostlivosti pre odkázaných seniorov 2020-05-20 10:17:28
maison d’accueil pour personnes invalides dom sociálnej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím 2020-05-21 09:17:10
maison d’accueil pour personnes âgées dom sociálnej starostlivosti pre seniorov 2020-05-20 10:15:42
maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer domov pre autonómiu a začlenenie osôb s Alzheimerovou chorobou 2020-05-20 11:23:09
établissement d’hébergement pour personnes âgées domov pre seniorov 2020-05-19 16:35:55
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes domov pre seniorov odkázaných na starostlivosť 2020-05-19 17:26:34
maison de retraite médicalisée domov s dlhodobou opaterou 2020-05-20 11:15:58
services de soins à infirmiers à domicile domáca ošetrovateľská starostlivosť 2020-05-20 14:26:18
soins à domicile domáca starostlivosť 2020-05-20 17:08:04
allocation supplémentaire d’invalidité doplnkový invalidný príspevok 2020-05-19 11:58:44
allocation supplémentaire de vieillesse doplnkový príspevok v starobe 2020-05-19 12:08:13
caisse de retraite dôchodkový fond 2020-05-19 17:24:19
retraite (1) dôchodok (1) 2020-05-20 14:05:20
retraite (2) dôchodok (2) 2020-05-20 14:09:00
ergothérapeute ergoterapeut 2020-05-19 16:18:57
gériatre geriater 2020-05-19 17:49:59
gériatrie geriatria 2020-05-19 17:54:26
cabinet de ville gériatrique geriatrická ambulancia 2020-05-19 14:29:02
clinique de gériatrie geriatrická klinika 2020-05-19 14:49:07
centre gériatrique geriatrické centrum 2020-05-19 15:39:07
unité de gériatrie aiguë geriatrické oddelenie 2020-05-19 19:09:33
gérontologie gerontológia 2020-05-19 19:15:16
unité gérontopsychiatrique gerontopsychiatrické oddelenie 2020-06-03 11:57:27
centre de soins palliatifs hospic 2020-05-20 09:23:23
pension d’invalidité invalidný dôchodok 2020-05-20 11:57:31
les soins institutionnels inštitucionálna starostlivosť 2020-06-03 12:04:57
kinésithérapeute kinezioterapeut 2020-05-20 10:11:33
médecin coordonateur koordinujúci lekár 2020-05-20 11:25:03
établissement de soins de suite et de réadaptation liečebňa dlhodobo chorých 2020-05-19 16:30:48
orthophoniste logopéd 2020-05-20 11:28:45
petite unité de vie malá ubytovacia jednotka 2020-05-20 13:47:26
cadre de santé manažér v oblasti zdravia 2020-05-19 14:36:57
village de retraite mestečko pre seniorov 2020-05-20 17:56:48
équipe mobile gériatrique mobilný geriatrický tím 2020-05-19 16:14:12
équipe mobile de soins palliatifs mobilný hospic 2020-05-19 16:16:41
équipe multidicplinaire multidiciplinárny tím 2020-05-19 15:58:52
aidant neformálny opatrovateľ 2020-05-19 10:31:39
aide à domicile odborník v oblasti domácej starostlivosti 2020-05-19 08:55:15
unité de soins de longue durée oddelenie dlhodobo chorých 2020-05-20 17:49:50
unité de soins palliatifs oddelenie paliatívnej medicíny 2020-05-20 17:52:01
unité Alzheimer oddelenie pre osoby s Alzheimerovou chorobou 2020-05-20 17:29:06
pôle d’activités et de soins adaptés oddelenie prispôsobených aktivít a starostlivosti 2020-05-20 13:49:38
unité d’hébergement renforcée oddelenie s posilnenou starostlivosťou 2020-05-20 17:55:44
aidant professionnel opatrovateľ 2020-05-19 10:26:31
services d’aide et d’accompagnement à domicile opatrovateľská služba 2020-05-20 14:21:34
assistant de vie aux familles osobný asistent v rodine 2020-05-19 11:09:39
aide-soignant ošetrovateľ 2020-05-19 09:12:30
soins palliatifs paliatívna starostlivosť 2020-05-20 17:14:34
papy loft papy loft 2020-05-20 11:55:00
aide-ménagère pomocníčka v domácnosti 2020-05-19 09:32:15
pension de réversion pozostalostný dôchodok 2020-05-20 12:00:16
agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes dépendantes pracovník sprevádzajúci staršie a odkázané osoby 2020-05-19 10:51:26
pension de retraite anticipée predčasný starobný dôchodok 2020-05-20 13:43:50
aide-ménagère à domicile príspevok na pomoc v domácnosti 2020-05-19 09:35:56
allocation personnalisée d’autonomie príspevok za stratu nezávislosti 2020-05-19 11:55:21
relayage relayage 2020-05-19 14:19:47
soins de répit respitná starostlivosť 2020-05-20 17:27:10
résidence autonomie rezidencia s autonómnym bývaním 2020-05-19 17:30:19
résidence avec services rezidencia so službami 2020-05-20 14:10:50
maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie rezidenčný dom sociálnej starostlivosti s autonómnym bývaním 2020-05-20 10:59:12
agent de services hospitaliers sanitár 2020-05-19 11:07:15
infirmier, ière sestra 2020-05-20 09:26:33
groupe GIR skupina GIR 2020-05-19 19:20:35
foyer soleil slnečný domov 2020-05-19 17:48:32
infirmier, -ière sociale sociálna sestra 2020-05-20 10:07:20
auxiliaire de vie sociale sociálny opatrovateľ 2020-05-19 13:54:16
assistant des services sociaux sociálny pracovník 2020-05-19 13:52:18
allocation de solidarité aux personnes âgées sociálny príspevok pre staršie osoby 2020-05-19 11:13:55
accompagnant éducatif et social sprevádzajúca osoba v oblasti vzdelávania a sociálnej práce 2020-05-19 10:47:52
accompagnement sprevádzanie 2020-05-11 17:32:47
pension de vieillesse starobný dôchodok 2020-05-20 12:03:17
grille AGGIR tabuľka AGGIR 2020-05-20 09:16:23
soins terminaux terminálna starostlivosť 2020-05-20 17:16:11
accueil familial umiestnenie seniora do náhradnej rodiny 2020-05-19 08:52:48
infirmier, -ière en chef vedúca sestra 2020-05-20 09:33:31
services polyvalents d’aide et de soins à domicile viacúčelové služby v oblasti domácej pomoci a starostlivosti 2020-05-20 17:01:00
hôpital de jour gériatrique zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria 2020-05-20 09:19:58
maison de retraite zariadenie pre seniorov 2020-05-20 11:09:31
aide médico-psychologique zdravotnícko-psychologický asistent 2020-05-19 09:15:08
infirmier, -ière du secteur médicale úseková sestra 2020-05-20 10:09:56
soins hospitaliers ústavná starostlivosť 2020-05-20 14:47:16
maison d’accueil spécialisée špecializované zariadenie 2020-05-20 11:02:18