Späť Terminológia konkurzného konania/Terminologie des Insolvenzverfahrens

Heslo - nemčina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Schuldnerregister Register úpadcov 2018-03-28 15:50:23
Bankrott bankrot 2018-03-26 12:31:45
Schuld dlh 2018-03-29 08:50:09
Eröffnungsgrund dôvod na vyhlásenie konkurzu 2018-03-26 13:43:20
Zwangsvollstreckung exekučné konanie 2018-03-29 08:18:43
Vollstreckungstitel exekučný titul 2018-03-29 10:02:06
Stimmrecht hlasovacie právo 2018-03-28 20:20:13
drohende Zahlungsunfähigkeit hroziaca platobná neschopnosť 2018-03-26 15:56:58
Insolvenz insolvencia 2018-03-26 20:13:22
Schlussverteilung konečný rozvrh výťažku 2018-03-28 16:01:10
Schlusstermin konečný termín 2018-03-28 15:44:56
Nachlassinsolvenzverfahren konkurz predlženého dedičstva 2018-03-28 21:59:43
Insolvenzmasse konkurzná podstata 2018-03-28 11:50:15
Ist-Masse konkurzná podstata „aká je“ 2018-03-28 11:52:09
Soll-Masse konkurzná podstata „aká má byť“ 2018-03-28 11:54:12
Insolvenzverfahren konkurzné konanie 2018-03-28 12:42:45
Insolvenzgeld konkurzné peniaze 2018-03-26 21:06:50
Insolvenzrecht konkurzné právo 2018-03-28 12:27:27
Insolvenzplan konkurzný plán 2018-03-28 12:11:26
Insolvenzordnung konkurzný poriadok 2018-03-28 11:57:08
Insolvenzgericht konkurzný súd 2018-03-28 11:41:30
Insolvenzgläubiger konkurzný veriteľ 2018-03-28 11:47:32
Liquidation likvidácia 2018-03-28 13:14:53
Vermögen majetok 2018-03-29 08:38:31
Verbraucherinsolvenzverfahren malý konkurz 2018-03-28 20:36:57
örtlich zuständiges Gericht miestne príslušný súd 2018-03-28 13:19:36
Insolvenzantrag návrh na vyhlásenie konkurzu 2018-03-26 20:30:07
Absonderungsrecht oddelené právo 2018-03-28 22:36:33
Entschuldung oddlženie 2018-03-29 10:20:20
Vergütung des Insolvenzverwalters odmena správcu konkurznej podstaty 2018-03-28 21:10:25
Anfechtbarkeit odporovateľnosť 2018-03-26 11:34:21
Rechtsmittel opravný prostriedok 2018-03-28 13:41:36
Zahlungsunfähigkeit platobná neschopnosť 2018-03-28 21:42:17
Forderung pohľadávka 2018-03-26 16:58:19
vorläufiger Insolvenzverwalter predbežný správca 2018-03-28 21:36:05
Überschuldung predlženie 2018-03-28 20:24:29
Anmeldefrist prihlasovacia lehota 2018-03-26 12:21:20
Forderungsanmeldung prihlasovanie pohľadávok 2018-03-26 16:19:40
Sanierung reštrukturalizácia 2018-03-28 15:21:38
Gläubigerversammlung schôdza veriteľov 2018-03-26 19:54:59
Verwertung speňaženie majetku 2018-03-28 21:16:15
Fälligkeit splatnosť 2018-03-26 17:07:43
Insolvenzverwalter správca konkurznej podstaty 2018-03-28 12:46:49
Berichtstermin termín podania správy 2018-03-28 11:33:52
Prüfungstermin termín preskúmania 2018-03-28 14:04:09
Rangklasse trieda veriteľov 2018-03-28 15:08:09
Kosten des Insolvenzverfahrens trovy konkurzného konania 2018-03-28 12:51:12
Befriedigung uspokojenie veriteľov 2018-03-26 13:00:35
Beschluss uznesenie 2018-03-26 14:33:26
Eröffnungsbeschluss uznesenie o vyhlásení konkurzu 2018-03-26 14:19:31
sachlich zuständiges Gericht vecne príslušný súd 2018-03-28 15:33:22
Absonderungsgläubiger veriteľ s právom na oddelené uspokojenie 2018-03-28 14:38:10
Gläubigerausschuss veriteľský výbor 2018-03-26 17:20:54
Sicherungsrecht zabezpečovacie právo 2018-03-28 20:07:04
Eröffnungsverfahren začatie konkurzného konania 2018-03-26 15:09:59
Insolvenztabelle zoznam pohľadávok 2018-03-28 12:33:36
Insolvenzaufhebung zrušenie konkurzného konania 2018-03-26 20:37:50
Zurückbehaltungsrecht zádržné právo 2018-03-28 14:10:50
Pfandrecht záložné právo 2018-03-28 13:54:26
Schuldner úpadca 2018-03-28 15:57:18