Späť Terminológia z oblasti financovania korporátnych klientov prostredníctvom úverov a alternatívnych foriem financovania poskytovan/Terminology in the field of financing corporate clients through loans and alternative financing sources provided by commercial b

Heslo - angličtina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
BIMBO (buy-in management buy-out) BIMBO 2018-03-19 13:32:47
equated monthly installment (EMI) anuitná splátka 2018-03-19 15:46:44
syndicate manager aranžér 2018-03-14 19:54:18
bank guarantee banková záruka 2018-03-14 20:15:18
banking syndicate bankový syndikát 2018-03-14 20:06:48
bank credit bankový úver 2018-03-28 11:20:51
non-recourse factoring bezregresný faktoring 2018-03-14 20:31:00
promissory note blanko zmenka 2018-03-19 16:16:26
creditworthiness bonita 2018-03-19 16:25:47
securities-backed loans cenný papier 2018-03-19 16:23:38
discount rate diskontná sadzba 2018-03-19 11:03:47
invoice discounting diskontovanie faktúry 2018-03-19 10:40:06
borrower dlžník 2018-03-19 20:42:44
sale and leaseback dohoda o predaji a spätnom lízingu 2018-03-19 12:13:11
import factoring dovozný faktoring 2018-03-16 12:39:30
factor faktor 2018-03-14 20:21:45
factoring faktoring 2018-03-14 20:18:31
acquisition financing financovanie akvizícií 2018-03-19 13:09:45
working capital loan financovanie pracovného kapitálu 2018-03-14 19:49:55
growth capital financovanie rozvoja 2018-03-19 12:58:12
finance lease finančný lízing 2018-03-19 12:08:31
forfaiting forfaiting 2018-03-19 10:48:28
forfaiter forfaitér 2018-03-19 10:55:32
pledged asset investičný majetok 2018-03-19 16:19:15
asset-based lending investičný úver 2018-03-14 20:10:50
bullet repayment jednorázová splátka 2018-03-19 15:38:56
bank overdraft kontokorentný úver 2018-03-14 19:38:27
current account kontokorentný účet 2018-03-14 19:44:29
leasing lízing 2018-03-19 11:29:33
management buy-in (MBI) manažérska kúpa (MBI) 2018-03-19 13:21:11
management buy-out (MBO) manažérsky výkup (MBO) 2018-03-19 13:13:38
maturity factoring maturity faktoring 2018-03-16 11:46:47
international factoring medzinárodný faktoring 2018-03-16 12:10:34
mezzanine financing mezanínové financovanie 2018-03-19 13:02:05
lessee nájomca 2018-03-19 11:53:56
operating lease operatívny lízing 2018-03-19 12:10:31
cash collateral peňažná záruka 2018-03-19 16:20:48
operating ratios pomerové ukazovatele aktivity 2018-03-19 17:21:58
liquidity ratios pomerové ukazovatele likvidity 2018-03-19 17:04:56
profitability ratios pomerové ukazovatele rentability 2018-03-19 17:08:21
market value ratios pomerové ukazovatele trhovej hodnoty 2018-03-19 17:25:33
debt ratios pomerové ukazovatele zadlženosti 2018-03-19 17:23:52
seed capital predštartovné financovanie 2018-03-19 12:24:36
bridge loan preklenovací úver 2018-03-19 18:03:03
lessor prenajímateľ 2018-03-19 11:56:15
project financing projektové financovanie 2018-03-19 12:16:49
recourse factoring regresný faktoring 2018-03-14 20:26:15
revolving credit revolvingový úver 2018-03-19 17:41:49
venture capital rizikový kapitál 2018-03-19 12:18:38
installment splátka 2018-03-19 15:34:12
documentation fee spracovateľská provízia 2018-03-19 11:13:50
syndicated loan syndikovaný úver 2018-03-14 19:29:13
non-notification factoring tichý faktoring 2018-03-16 11:42:41
loan tranche tranža úveru 2018-03-19 16:03:02
domestic factoring tuzemský faktoring 2018-03-16 12:08:10
creditor veriteľ 2018-03-19 20:44:15
export factoring vývozný faktoring 2018-03-16 12:37:00
notification factoring zjavný faktoring 2018-03-16 11:20:56
rescue capital záchranné financovanie 2018-03-19 13:48:31
commitment fee záväzková provízia 2018-03-19 11:09:17
interest úrok 2018-03-19 21:27:17
interest rate úroková miera 2018-03-19 15:48:20
leveraged loan úver s vysokým pákovým efektom 2018-03-19 19:51:17
line of credit úverová linka 2018-03-14 19:12:40
credit agreement úverová zmluva 2018-03-19 21:15:57
credit risk úverové riziko 2018-03-19 21:17:17
credit rating úverový rating 2018-03-19 17:27:10
credit bureau úverový register 2018-03-19 17:29:08
credit limit úverový rámec 2018-03-14 19:22:49
leveraged buy-out (LBO) účelové odkúpenie 2018-03-19 19:49:32
startup capital štartovacie financovanie 2018-03-19 12:55:19