Späť Terminológia asfaltových zmesí/The Terminology of Bituminous Mixtures

Heslo - angličtina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
Marshall test Marshallova skúška 2017-04-19 21:31:29
reclaimed asphalt R-materiál 2017-04-18 14:02:50
bitumen asfalt 2017-04-18 12:05:24
polymer modified bitumen asfalt modifikovaný polymérom 2017-04-18 13:52:24
bituminous mixture asfaltová zmes 2017-04-18 12:02:18
hot mix asphalt asfaltová zmes spracovaná za horúca 2017-04-18 15:12:26
bituminous binder asfaltové spojivo 2017-04-18 13:12:55
asphalt concrete asfaltový betón 2017-04-18 15:15:19
porous asphalt asfaltový koberec drenážny 2017-04-18 15:34:51
stone mastic asphalt asfaltový koberec mastixový 2017-04-18 15:28:19
asphalt concrete for very thin layers asfaltový koberec veľmi tenký 2017-04-18 15:20:43
softening point bod mäknutia 2017-04-18 18:03:02
paving bitumen cestný asfalt 2017-04-18 13:15:23
fine aggregate drobné kamenivo 2017-04-18 12:33:31
filler filer 2017-04-18 13:59:03
finisher finišer 2017-04-18 18:26:35
coarse aggregate hrubé kamenivo 2017-04-18 12:31:51
aggregate kamenivo 2017-04-18 12:27:52
filler aggregate kamenná múčka 2017-04-18 12:40:30
course konštrukčná vrstva 2017-04-18 16:48:32
mastic asphalt liaty asfalt 2017-04-18 15:32:23
binder course ložná vrstva 2017-04-18 16:52:26
maximum density maximálna objemová hmotnosť 2017-04-18 18:05:24
air void content medzerovitosť 2017-04-18 17:00:55
Marshall quotient miera tuhosti 2017-04-19 21:33:32
modified bitumen modifikovaný asfalt 2017-04-18 13:23:20
multigrade bitumen multigradačný asfalt 2017-04-18 13:19:55
warm mix asphalt nízkoteplotná asfaltová zmes 2017-04-18 15:37:20
coated chippings obalené kamenivo 2017-04-18 15:25:42
asphalt mixing plant obaľovacia súprava 2017-04-18 18:24:04
surface course obrusná vrstva 2017-04-18 16:54:27
soluble binder content obsah rozpustného spojiva 2017-04-18 18:08:31
oxidised bitumen oxidovaný asfalt 2017-04-18 13:56:53
penetration penetrácia 2017-04-18 18:00:22
foamed bitumen penoasfalt 2017-04-18 15:39:25
base podklad 2017-04-18 16:46:31
polymer polymér 2017-04-18 13:54:19
flow pretvorenie 2017-04-18 18:17:57
affinity priľnavosť 2017-04-18 17:05:00
additive prísada 2017-04-18 14:01:01
mix formulation receptúra zmesi 2017-04-18 12:10:24
spreading rozprestieranie 2017-04-18 18:19:45
type testing skúška typu 2017-04-18 17:58:29
binder spojivo 2017-04-18 13:10:54
stability stabilita 2017-04-18 18:15:22
binder drainage stekavosť asfaltového spojiva 2017-04-18 17:07:20
tandem roller tandemový valec 2017-04-18 18:29:48
hard paving bitumen tvrdý cestný asfalt 2017-04-18 13:17:31
roller valec 2017-04-18 18:28:09
vibratory roller vibračný valec 2017-04-18 18:31:44
factory production control vnútropodniková kontrola výroby 2017-04-18 17:56:12
pavement vozovka 2017-04-18 16:44:30
input target composition vstupné zloženie zmesi 2017-04-18 12:14:11
hot rolled asphalt vtláčaná úprava 2017-04-18 15:23:43
regulating course vyrovnávacia vrstva 2017-04-18 16:50:15
air void vzduchová medzera 2017-04-18 17:03:00
output target composition výstupné zloženie zmesi 2017-04-18 12:16:22
compaction zhutňovanie 2017-04-18 18:21:28
grading zrnitosť 2017-04-18 16:56:39
grading curve čiara zrnitosti 2017-04-18 16:58:57
crushed aggregate štrkodrvina 2017-04-18 12:35:38
graded aggregate štrkopiesok 2017-04-18 12:37:19