Späť Terminológia z oblasti investovania na kapitálovom trhu/The terminology of investing on capital market

Heslo - angličtina Heslo - slovenčina Dátum vloženia
share akcia 2017-03-10 22:00:54
bearer share akcia na doručiteľa 2017-03-17 20:03:43
registered share akcia na meno 2017-03-17 20:11:30
stock dividend akciová dividenda 2017-03-19 09:56:08
stock market akciový trh 2017-03-17 20:28:19
blue chip blue chip 2017-03-26 13:46:56
depository depozitár 2017-03-14 22:08:19
dividend dividenda 2017-03-26 13:59:48
long-term bond dlhodobý dlhopis 2017-03-19 10:57:20
bond dlhopis 2017-03-18 14:15:01
zero coupon bond dlhopis s nulovým kupónom 2017-03-17 21:24:12
bond fund dlhopisový fond 2017-03-19 10:28:51
bondholder držiteľ dlhopisu 2017-03-29 16:24:28
issuer emitent 2017-03-13 21:28:15
beta faktor beta 2017-03-19 20:58:44
financial risk finančné riziko 2017-03-13 18:13:56
fundamental analysis fundamentálna analýza 2017-03-29 17:05:41
inflation risk inflačné riziko 2017-03-13 18:37:00
investment company investičná spoločnosť 2017-03-18 14:42:42
investment strategy investičná stratégia 2017-03-26 20:28:26
investor investor 2017-03-17 22:15:37
investing investovanie 2017-04-01 17:08:38
ordinary share kmeňová akcia 2017-03-13 20:27:07
price-to-book ratio koeficient P/B 2017-03-20 21:04:37
price-to-earn ratio koeficient P/E 2017-03-20 21:50:50
municipal bond komunálny dlhopis 2017-03-17 22:04:40
credit risk kreditné riziko 2017-03-12 21:38:02
short-term bond krátkodobý dlhopis 2017-03-19 10:42:47
coupon bond kupón dlhopisu 2017-03-17 21:04:06
buy and hold kúp a drž 2017-03-26 21:22:57
management risk manažérske riziko 2017-03-13 17:50:22
management fee manažérsky poplatok 2017-03-13 21:49:43
currency risk menové riziko 2017-03-13 17:12:45
purchase fee nákupný poplatok 2017-03-19 21:35:27
broker obchodník s cennými papiermi 2017-03-15 22:00:49
shareholder podielnik 2017-03-18 11:27:26
mutual fund podielový fond 2017-03-19 07:57:49
unit podielový list 2017-03-19 08:19:35
corporate bond podnikový dlhopis 2017-03-19 08:41:14
portfolio portfólio 2017-03-18 14:28:25
senior share prioritná akcia 2017-03-17 21:48:44
initial public offering (IPO) prvá verejná ponuka akcií 2017-03-19 20:27:19
bond rating rating dlhopisu 2017-03-21 22:01:06
redemption redemácia podielov 2017-03-21 22:06:29
liquidity risk riziko likvidity 2017-03-13 17:27:47
reinvestment risk riziko reinvestície 2017-03-13 17:38:50
maturity splatnosť 2017-03-21 22:13:15
medium-term bond strednodobý dlhopis 2017-03-21 22:19:42
market risk trhové riziko 2017-03-12 21:58:40
market share trhový podiel 2017-03-19 11:37:25
benchmark ukazovateľ 2017-03-15 21:42:48
volatility volatilita 2017-03-12 20:03:14
stock picking výber jednotlivých akcií 2017-03-26 21:45:30
yield výnos 2017-03-21 21:50:15
bond yield výnos dlhopisu 2017-03-19 11:53:40
yield to maturity výnos do splatnosti 2017-03-10 21:39:53
style drift zmena investičného štýlu 2017-03-26 22:19:45
interest rate risk úrokové riziko 2017-03-19 09:46:42
market timing časovanie trhu 2017-03-26 21:52:40
net asset value (NAV) čistá hodnota majetku fondu 2017-03-29 19:07:50
government bond štátny dlhopis 2017-03-19 08:32:52